Competències TIC

La situació de confinament que estem vivint arran de l’alarmant propagació del COVID-19 ha posat a prova la nostra capacitat de relacionar-nos. La llibertat de moviments i per tant de reunió, és un dels drets que més ens afecta en aquest moment. Estar confinats a casa ens provoca la necessitat de comunicar-nos amb l’exterior a través de totes les eines que la tecnología ens permet. El telèfon, la xarxa d’Internet sobretot les xarxes socials ens possibiliten participar en la societat de la informació i del coneixement.

Des de la FECCOOPV treballem per tal d’aconseguir el compliment dels drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes en aquest temps de crisi en el qual hem de tindre en compte:

 • El dret a un nivell bàsic d’accés a la informació
 • Dret a l’educació en les noves tecnologíes
 • Igualtat d’oportunitats en la llibertat d’expressió a través d’Internet tenint atenció a les necessitats dels grups més sensibles com a ancians, minories ètniques, lingüístiques, persones amb discapacitat..
 • El dret a la intimitat i anonimat i seguretat en la xarxa
 • El dret a la protecció de dades personals en Internet. Dret a recuperar, accedir, eliminar totes les dades personals recollits sobre ells.
 • El dret a no ser sotmés a una vigilància arbitrària en la xarxa.
 • La prohibició de spamming i de les cookies sense consentiment de l’afectat
 • El dret a la llibertat de llengües i cultures. Dret a la igualtat de gènere
 • El dret a buscar, rebre i difondre informacions i idees a través d’Internet
 • Dret a mecanismes de tutela, enfront de les violacions de drets en la xarxa incloent l’assetjament, ciberassetjament, tràfic de persones, ús indegut de la identitat digital.

Per a l’educació,està suposant un vertader repte que afecta a tota la comunitat educativa.Tenint en compte l’ús necessari de les eines digitals, des de la FECCOOPV fem algunes recomanacions

La Conselleria d’Educació Cultura i Esport ofereix el PLA MULAN en el que recull totes les plataformes adaptades a les diferents etapes educatives.

Aquest pla està emparat per normatives de protecció de dades de diferent nivell entre els quals destaquem dues:

-Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con 

I la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11040.pdf

Totes dues normatives ens recorden que les dades de l’alumnat estan protegides i que no és viable la utilització de plataformes de comunicació online que no complisquen la normativa vigent

Des de la FECCOOPV també recomanem  que hem de tindre clar alguns aspectes importants de ciberseguretat com ara:

Recomanacions de ciberseguretat

 • Cercar la informació de canals oficials com la web del govern www.mscbs.gob.es
 • Anar en compte amb els correus i sms especialment els bancaris per evitar possibles estafes
 • No difundir notícies no segures que puguen ser fake news
 • Abans d´escriure un missatge, pensar-ho bé per a mantindre la privacitat i la reputació online
 • Canviar les contrasenyes dels aparells digitals procurant que no siguen les mateixes
 • Consultar qualsevol dubte de ciberseguretat a les plataformes oficials de Conselleria
  Campanya Jo practique #CiberBontracte ceice.gva.es
  Centre de seguretat TIC https://www.csirtcv.gva.es